ข้อมูลทั่วไป รพร.กุฉินารายณ์

ปีงบประมาณ :


ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลประชากร :

ประชากรชาย :

ประชากรหญิง :

ปิรามิดประชากร

ตารางปิรามิดประชากร

ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
รวม

ตารางการแบ่งเขตการปกครอง

ลำดับ
ชื่อ
แห่ง

ตารางการศึกษา - ศาสนา

ลำดับ
ชื่อ
แห่ง

ตารางหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ

ลำดับ
ชื่อ
แห่ง

ตาราง 10 อันดับโรค OPD

อันดับ
ชื่อโรค

ตาราง 10 อันดับโรค IPD

อันดับ
ชื่อโรค

ตารางระดับหน่วยบริการ

ระดับหน่วยบริการ
M2

ตารางบุคลากร

สายงาน/อาชีพ
จำนวน(คน)
นักวิชาการสาธารณสุข 4