Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /www/wwwroot/plans.kcph.go.th/amphor_health.php on line 149

คปสอ. รพร.กุฉินารายณ์

ปีงบประมาณ :


แผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน เอกสาร PDF

สรุปงบประมาณการเบิก - จ่าย

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)

สรุปการดำเนินงานตามแผน

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)

Cookpit


KPI ค่าเป้าหมาย ผลงาน(ร้อยละ) ผ่าน/ไม่ผ่าน