แผน HRD รพร.กุฉินารายณ์

ปีงบประมาณ :


แผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน เอกสาร PDF
asd
caeca

สรุปงบประมาณการเบิก - จ่าย

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)

สรุปการดำเนินงานตามแผน

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)