แผนครุภัณฑ์ รพร.กุฉินารายณ์

ปีงบประมาณ :


แผนครุภัณฑ์


1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว
2 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
3 ทำสัญญาเรียบร้อย
4 ตรวจรับเรียบร้อย
5 เบิกจ่ายเงินแล้ว

หน่วยงาน รายการครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน แหล่งงบ งบประมาณ สมทบเงินบำรุง งบจากแหล่งอื่น รวมงบประมาณ การอนุมัติ สถานะการดำเนินการ ยอดเงินที่ใช้ทั้งหมด คงเหลือ(เฉพาะงบลงทุน)