แผนปฏิบัติงาน รพร.กุฉินารายณ์

ปีงบประมาณ :


แผนงาน/โครงการ

กลุ่มงาน เอกสาร PDF
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานแผนงานและยุทธศาสตร์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานการพัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานองค์กรแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานบริกสนปฐมภูมิและองค์รวม
ระบบงานสำคัญ
fff

สรุปงบประมาณการเบิก - จ่าย

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)
5,506,548 ฿ 942,786 ฿

สรุปการดำเนินงานตามแผน

งบประมาณรวม(บาท) เบิก - จ่าย(บาท)